Nominasjon av kandidater til menighetsrådsvalget skjer

i tiden fram til 30. april 2019.

Forslag på kandidater til menighetsrådet kan meldes

til Båtsfjord menighetsråd innen 15. april 2019 til

Båtsfjord menighet

kirkeverge@batsfjord.kommune.no

 

Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i

soknet, og som senest i 2019 fyller 18 år.

Det er anledning til å levere inn listeforslag innen fristen

30. april 2019 kl. 12.00.

 

Forslag til valglister skal være underskrevet av 10

stemmeberettigede.

En av underskriverne skal oppføres som

kontaktperson/tillitsvalgt. Kandidater skal være oppført

med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og

fødselsår, samt eventuelt bosted og stilling.

 

Listeforslaget skal ordnes i prioritert rekkefølge.

Listeforslaget bør ha minst 40 % representasjon av

hvert kjønn, og minst 20 % representasjon av ungdom

under 30 år.

 

Kirkevalget finner sted (8.-) 9. september 2019, med

forhåndsstemming fra 10. august. Valg på leke

medlemmer av bispedømmerådet finner sted samtidig

med menighetsrådsvalget.