KULTURMIDLER  Det ytes det tilskudd til aktivitet i lag/foreninger, ikke administrasjonskostnader.  Ved administrativ tildeling er det ankemulighet. Anken behandles da i Kultur og oppveksstyret. Krav ved søknad om kulturmidler er at: - det legges ved regnskap for forrige år - årsplan for søknadsåret - budsjett for søknadsåret.  

At søknaden behandles administrativt betyr at en følger de samme normer som ved tidligere søknader. Idretten innvilges normalt 50% og resterende fordeles ut fra søknad med de vedlagte dokumenter. Ankefristen settes til 14 dager etter at administrasjonens fordeling er gjort og utbetalingen kan da skje umiddelbart etter dette. Dersom noen anker avgjørelse vil det ikke utbetales noe før anken er behandlet av Kultur og oppvekststyret. Budsjett i 2019 er kr 100 000. Skjemaet finner du her: 

SØKNAD OM KOMMUNALE KULTURMIDLER.doc PDF document

TILSKUDD NÆRMILJØTILTAK 
Omhandler miljøtiltak i nærområdet. Lekeplasser og prosjekter. Tilskuddet skal ikke benyttes til dekning av administrasjonskostnader. Budsjett i 2017 er kr 10 000. Skjemaet finner du her: SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØTILTAK.doc PDF document