Reguleringsplanen legger til rette for utfylling av to arealer i sjø til næringsformål i Neptunbukta. Vedtatt reguleringsplan er bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele- eller byggetillatelse.

Sakens dokumenter finner du her:

  1. Saksprotokoll

  2. Saksfremlegg

  3. Plankart

  4. Bestemmelser

  5. Planbeskrivelse

  6. Vedlegg: Notat vedr. KU

  7. Vedlegg: Fugleliv og bunndyr NINA okt 2013

  8. Vedlegg: Ornitologiske kvaliteter: Biotope august 2016

  9. Vedlegg: Virkninger på fugleliv og bunndyr ved utfylling i Neptunbukta, NINA/Akvaplan Niva 26.10.2017

  10. Vedlegg: Adresseliste

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på kommunestyrets vedtak innen 3 uker fra kunngjøringen, i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, og forvaltningsloven §§ 28-36. En eventuell klage fremstilles skriftlig, stilles til Fylkesmannen i Finnmark, og sendes til Båtsfjord kommune ved Teknisk etat, pb 610, 9991 Båtsfjord eller per e-post til postmottak@batsfjord.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning, må fremsettes for kommunen senest 3 år fra denne kunngjøringsdato, jf. Plan- og bygningsloven kap. 15.