Båtsfjord kommunestyre vedtok en mindre endring av Bebyggelsesplan for hytteområdene H1-H7 den 16.02.2017 i sak 7/17. Da planen ble vedtatt i 2003, reiste Finnmark fylkeskommune innsigelse mot to av områdene, H1 Ordu og H3 Øvre Syltefjorddalen, pga. manglende befaring. Innsigelsene ble trukket i brev av 15.06.2003 og 22.07.2003. Det ble imidlertid ikke fattet nytt vedtak den gangen. Det gjorde kommunestyret den 16.02.17, slik at bebyggelsesplanen for alle hytteområdene er endelig vedtatt.

 

Planvedtaket kan påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, og forvaltningslovens §§ 28 - 36. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Klagen sendes Båtsfjord kommune, PB 610, 9991 Båtsfjord eller postmottak@batsfjord.kommune.no.

 

Dokumenter i saken (pdf):

 1. Planbestemmelser Bebyggelsesplan for hytteområdene H1-H7 oppdatert 16.02.17
 2. Melding om politisk vedtak
 3. Saksfremlegg kommunestyret 16.02.17
  1. Bebyggelsesplan med bestemmelser for hytteområde h1 – h7 vedtatt 04.06.03
  2. Saksfremlegg formannskapet 04.06.03
  3. Saksprotokoll formannskapet 04.06.03
  4. Saksprotokoll kommunestyret 18.06.03
  5. Båtsfjord kommune brev av 28.04.03
  6. Finnmark fylkeskommune innsigelse av 23.05.03
  7. Båtsfjord kommune brev av 03.06.03
  8. Finnmark fylkeskommune brev av 15.06.03
  9. Finnmark fylkeskommune brev av 22.07.03
  10. Finnmark fylkeskommune rapport av 22.07.04
  11. Saksutredning teknisk styre 02.02.17
  12. Saksprotokoll teknisk styre 02.02.17