Teknisk styre vedtok mindre endring av Detaljreguleringsplan for Båtsfjord havn den 02.02.2017 i sak 4/17. Vedtaket innebærer en økning i størrelse og volum av sjødeponiene satt av i planen for rene masser fra Kystverkets utdypningsprosjekt av Båtsfjord havn. Totalt økning av volum er ca 33 000 kubikkmeter. Plandokumentene ligger vedlagt.

Planvedtaket kan påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, og forvaltningslovens §§ 28-36. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal være skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringene som ønskes, og grunnene for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne meldingen kom fram. Klagen sendes til Båtsfjord kommune, PB 610, 9991 Båtsfjord eller postmottak@batsfjord.kommune.no

Vedlegg:

Melding om vedtak (pdf)

Reg.bestemmelse for Båtsfjord Havn med mindre endr. (pdf)

Plankart mindre endring reg.plan Båtsfjord Havn (pdf)