I kommuneplanen er arealet avsatt til LNF, område for vern av sjø og vassdrag, ellers uregulert. Totalt er varslingsområdet ca. 5825 daa. Endelig planavgrensningen vil fastsettes ytterligere i planprosessen.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av oppdrettsanlegg for fisk i sjø i Syltefjorden ved Sandfjordneset. Anlegget vil ikke medføre tiltak på land og skal dimensjoneres for oppdrett av 3 600 tonn laks. Størrelsen på anlegget ved vannoverflaten vil være omtrent 800x200 m. I tillegg skal det reguleres tilstrekkelig areal til forankring under vann.

Naboer, grunneiere og offentlige høringsinstanser blir varslet direkte.

For evt. innspill til eller ytterligere opplysninger om reguleringsplanen kontaktes: Norconsult AS v/arealplanlegger Christian Trender telefon 997 96 059, epost: christian.trender@norconsult.com. Postadresse: Postboks 626, 1303, Sandvika

Frist for å komme med innspill er 03.12.2018

1. Oppstartsvarsel med kart

2. Planens avgrensning