Kommuneplanens arealdel er en del av kommunens langsiktige planlegging. Den skal samordne viktige behov for vern og utbygging slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk.

Vedtatte planer:

 

Planid: Plannavn: Dokument:
20281997001 Kommunedelplan for Båtsfjorddalen

- Planbestemmelse
- Plankart

20282002001 Kommunedelplan for kystsonen i Båtsfjord kommune

- Planbestemmelse
- Plankart
- Planutsnitt indre Båtsfjord
- Planutsnitt indre Syltefjord
- Planutsnitt ved Hamningberg

20282003001 Kommuneplanens arealdel for Båtsfjord kommune

- Planbestemmelse
- Plankart

20282004001 Kommunedelplan for Båtsfjord tettsted - Planbestemmelse
- Plankart