Løypenr.

Beskrivelse

3

Fra FV 891 ned Adamsdalen. Langs dalen på nordsida av elva til Klaus A Jørgensens hytte, og oppover langs dalen til hytteområdet ved Ordovann.

 

Et viktig formål med lov om motorferdsel i utmark er å regulere motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet.  Motorferdselforbudet fra og med 5. mai til og med 30. juni er gitt i §§ 4 og 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven.  Bakgrunnen for nettopp dette forbudet er at rein, fugl og annet dyreliv er svært sårbare på denne årstiden, samt at det lett oppstår skader på vegetasjon og terreng i vårløsningen.

En av forutsetningene for forlenget åpningstid for skuterløyper er at løypene kan stenges på kort varsel dersom reindrifta anmoder om dette eller dersom det er andre forhold som gjør dette nødvendig.  Dette er kommunens plikt.