Hvordan prioriteres det?

Veitrafikk, trafikksikkerhet og fremkommelighet prioriteres høyest ved vintervedlikehold. Målet er at tjenesten skal utføres til minst mulig konsekvenser for huseier eller grunneier langs det kommunale veinettet. I tettsteder og boligområder brøytes og freses snøen ut til veiskulderen der dette er mulig. Dette er hovedregelen.

Hvis det er dårlig plass og store snømengder, kan det være nødvendig å brøyte eller frese snø utenfor veiskulderen eller på private eiendommer, for å sikre framkommelighet og trafikksikkerhet.

Kan snø brøytes inn på privat eiendom?

Brøytemannskapene skal alltid forsøke å gjennomføre brøyting, fresing og strøing på en slik måte at det ikke blir urimelige konsekvenser for eiere av private eiendommer. Det kommunale veinettet kan være smalt, og i en del tettsteder og boligområder er det nødvendig å brøyte eller frese snø inn på private eiendommer.

Brøytemannskapet skal gjøre dette så skånsomt som de kan, og skal forsøke, så langt det er mulig, å ikke frese snø inn på brøytede gårdsplasser og avkjørsler.

Hva med snøen som ligger igjen i innkjøringer og gårdsplasser?

Eier har ansvar for å fjerne snø som blir lagt igjen ved privat avkjøring etter brøyting. Snørydding fra private avkjøringer og gårdsplasser skal lagres på egen eiendom eller kjøres vekk. Snø skal ikke skuffes ut i det kommunal veinettet, fordi det kan skape trafikkfarlige situasjoner.

Hva må folk tåle etter naboloven?

Snø kan komme inn på private eiendommer som følge av brøyting eller fresing av det kommunale veinettet. Dette er innenfor tålegrensen etter gjengs oppfatning og etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøyting eller fresing foregår på en uforsvarlig og lite hensynsfull måte etter omstendighetene.

Ved stort snøfall vil tålegrensen for ulemper etter naboloven kunne utvides. Det vil si at jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra veiområdet av hensyn til veitrafikk, trafikksikkerhet og framkommelighet, desto større ulempe må naboer til vei måtte tåle. At snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, er også innenfor tålegrensen etter naboloven.

Lovlighetsvurderinger fra Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet

Veimyndighetenes rett til å brøyte/frese inn på privat eiendom er skissert i brev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet til Statens vegvesen Oppland av 10. februar 1989:

 

"Vegdirektoratet antar at en må anvende de samme rettslige prinsipper ved vurdering av ulemper ved snøbrøyting som for andre ulemper i forbindelse med vei. Ulemper som følge av normal snøbrøyting på offentlig vei, herunder snø opplag på private naboeiendommer, er gjennomgående forhold veiens oppsittere erstatningsfritt må finne seg i. Dette har vært praktisert over landet i alle år. Selv om forholdet fra tid til annen har vært påklaget, er en ikke kjent med at det har vært bestridt at det er lovlig adgang til å foreta snøbrøyting på denne måten. Resonnementet er blant annet at veiens naboer også har fordel av veien og at denne holdes oppe vinterstid, og det må av denne grunn kreves særskilte eller betydelige ulemper før ansvaret utløses fra veiholder. Nøyaktig hvor tålegrensen går kan være vanskelig å fastsette, men enkelte holdepunkter kan angis".

Videre fremgår også: "At ulemper som følge av normalt vintervedlikehold må tåles uten erstatning, innebærer at det heller ikke utløser ansvar om snøen er sand- eller saltblandet".

Hva med skader - for eksempel på gjerde eller vegetasjon?

Ved aktsom brøyting og det likevel blir skader på gjerde, innretning, vegetasjon mm. langs veinettet, har ikke kommunen eller utførende entreprenør ansvar for skadene. Hus- eller grunneier må markere for eksempel med murer, gjerder eller brøytestikker for å hindre påkjørsel og derav skade. Annen ulempe etter strøing/salting og annet som kan gjøre skade på vegetasjon, erstattes ikke.

Hvis det er uaktsom brøyting og det blir skader på gjerde, innretning, vegetasjon mm. langs veinettet, kan kommunen eller utførende entreprenør ha ansvar.

Skader som oppstår som følge av direkte påkjørsel etter uaktsom utførelse av brøytetjenesten meldes til Båtsfjord kommune, Teknisk etat, straks skaden oppdages til Teknisk sjef på mobil 90221241 eller epost: arild.hammeren@batsfjord.kommune.no

Dette er de eneste kommunikasjonskanalene for henvendelser, Facebook er IKKE kommunens offisielle inngående kanal.

Arild Hammeren, Teknisk sjef