Hensikten med planlegging etter plan- og bygningsloven er å styre utviklingen i en ønsket retning. Planleggingen skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet. Den skal gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, utbygging, samt å sikre estetiske og antikvariske verdier. Gjennom planlegging og ved særskilt krav til det enkelte byggetiltak skal loven legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir størst mulig til gavn for den enkelte og samfunnet.

Arealplan

Kommuneplanens arealdel er en del av kommunens langsiktige planlegging. Den skal samordne viktige behov for vern og utbygging slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk.

Reguleringsplan

En reguleringsplan er et kart over et avgrenset område i en kommune som viser fremtidig grunnutnyttelse i området. En reguleringsplan kan sette vilkår for bruken av planområdet, og kan også forby former for bruk. Det kan også påbys en rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen. Planene skal utarbeides når dette er bestemt i kommuneplanens arealdel. For større bygge- og anleggsarbeider skal det alltid utarbeides regulering- eller detaljeplan.

Plantypene

Pbl § 12-2. Områderegulering
Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken. Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.

Pbl § 12-3. Detaljregulering
Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan. Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget. Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer. Ved vesentlige avvik gjelder kravene i § 4-2 andre ledd.

Reguleringsplaner med vesentlige virkninger for miljø og samfunn omfattes av forskriften om konsekvensutredninger (se kap. 1)

Områdereguleringer som innebærer vesentlig endring av vedtatt kommuneplan omfattes av forskriften. Hva som er vesentlig endring er definert i KU-forskriften:

  • Områdereguleringer som innebærer utlegging av nye områder til utbyggingsformål skal alltid behandles etter forskriften (§2 bokstav d)
  • Områdereguleringer som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan (§ 3 bokstav c) skal behandles etter KU-forskriften dersom planen faller inn under kriteriene i § 4 i forskriften.