Ved snøvær om natten skal samleveier være gjennombrøytet innen kl. 07:00 på hverdager, kl. 08.00 på lørdager og kl. 10:00 på søn-og helligdager.
Utbrøyting til standard veibredde utføres umiddelbart etterpå.

Adkomstveger brøytes etter at samlevegen er gjennombrøytet.

Fortau/gangbane skal brøytes så godt at fotgjengere ikke velger å gå i vegbanen.

P-plasser og trapper brøytes med samme standard som samlevei, men tidsfristen forskyves til kl. 09:00.

I tiden mellom kl.23.00 og 07.00 må trafikantene akseptere vanskeligere kjøreforhold enn om dagen.

Hytteveier som er åpne brøytes 1 gang daglig ved behov, ved store snøfall kan stengning bli innført umiddelbart. Brøytes innen 13.30 på alle dager. 

Når strør vi?

Dersom forholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å ta seg opp bakker etc, skal det strøs. Det strøs i stigninger, kurver og mot vegkryss.
Fortau/gangbane skal strøs så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.
 

Behov for brøyting eller strøing varsles i Borgermelding

Borgermelding er vårt system for å melde inn feil, mangler og vedlikeholds saker. Merk at meldinger som sendes inn via borgermelding ikke sjekkes i helgene, men i ukedagene mandag til fredag.

Dine plikter som innbygger

 • Unngå tømming av snø på offentlig veg. 
 • Holde fortauene rene for snø og strø der politivedtektene gjelder.
 • Merke gjerder forsvarlig.
 • Parkere kjøretøy slik at de ikke er til hinder for brøyting. Parkere i garasje eller på egen/leid tomt.
 • Melde fra om skader påført eiendom/utstyr av kommunens brøytetjeneste omgående.
 • Politivedtektene, Kap. 5, Renhold på offentlig sted §§ 25 og 26 , pålegger hus- eller grunneiere følgende forpliktelser med hensyn til snørydding og strøing:
  • § 25.Fortau mv.
  • Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for renhold av fortau og rennestein og rengjøring av lys- og luftegraver utenfor eiendommen.
  • Renholdet skal utføres slik at det blir minst mulig ulempe. I tørt vær uten frost må feiing ikke finne sted uten at det på forhånd er sprøytet med vann.
  • Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.
  • § 26.Takras
  • Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.
  • Snø og is kan legges langs kanten av fortauet, men må ikke kastes ut i kjørebanen eller legges i rennesteinen.
  • Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes på offentlig sted.

Hvor brøyter vi ikke?

Ved rasjonell brøyting kan private oppkjørsler bli tildekket av snø-ranker. Disse fjernes ikke.

Hva kan hindre brøyting?

Feilparkerte kjøretøy hindrer rasjonell brøyting.

Konsekvenser og reaksjoner på parkering som hindrer brøyting

Kjøretøy som er til hinder for brøyting vil bli borttauet av politi eller kommunen etter henstilling fra brøytesjåførene.

Definisjoner

Vi har delt inn veinettet i tre kategorier for å kunne prioritere ved snørydding

Samlevei:

Kollektivgate, bussgate, sentrumsgate, forretningsgate, industrivei, tungtrafikkåre og hovedadkomst til boligområder.

Adkomstvei:

Kjørevei som ikke er samlevei, f.eks. boliggate, stikkvei (også til småindustri), blindvei, vei med lokal trafikk og bygdevei.

Gang og Sykkelvei:

Områder uten biltrafikk, eller der kjøring skjer på gåendes premisser, f.eks. gang-og sykkelveier, gågater, gatetun, lekegater og torg. 

Hytteveier:

Hyttevei som er åpnet høst og vår.

 

Viktige meldinger om kommunale veier

I åpningstiden - kontakt Servicekontoret for meldinger som gjelder kommunale veier.

Utenom åpningstid (etter kl. 14.00 på hverdager, i helger og på helligdager) -
Min Borgermelding last ned via appstore, behandles i ukedager. 

Vei- og trafikkinformasjon

Vei- og trafikkinformasjon for Fylkesvei 891, får du ved å kontakte Vegmeldingstjenesten på tlf 175 eller se Veginformasjon på Statens vegvesen sine hjemmesider. (Lenke åpner i nytt vindu)

Vær oppmerksom på at Vegmeldingssentralen ikke dekker de kommunale veiene i Båtsfjord.

 

Nødetatene

Ved henstilling om bistand om natt eller ved andre tidspunkt rykker brøytemannskap ut med blålysetatene.

 

 

Båtsfjord kommune.