Planstatus

Planstatusen er avgjørende for om fradeling/ bygging må behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningslovens kap 19. Det arbeides også med å legge ut gjeldende reguleringsplaner m/bestemmelser på nettsiden. 

For å avklare planstatusen der du ønsker å søke om fradeling og/ eller bygging - ta kontakt med kommunen for avklaring av status.

Avstand og avkjøring fra veg

Byggegrense for europa-/riks- og fylkesveg er 50 m og for kommunal veg er den 15 m i uregulert område (jfr veglovens § 29). Byggegrensen regnes fra vegmidte. Bygging innenfor byggegrensene krever dispensasjon fra enten Statens vegvesen (Ev, Rv og Fv) eller Båtsfjord kommune (Kv). Det må også foreligge tillatelse til avkjøring fra offentlig veg. Dersom du har behov for å søke dispensasjon og/ eller tillatelse til avkjøring fra offentlig veg, finner du søknadsskjemaene under punktet søknadsskjema nedenfor. Du kan selv sende søknadsskjema til Statens vegvesen.
 
01.01.10 overtok fylkeskommunen vei-eieransvar for en stor andel av det som tidligere var riksveger. Fylkesrådet har vedtatt at inntil videre skal 15 m byggegrense opprettholdes for de "gamle" fylkesvegene. Det som var riksveger før, har fortsatt byggegrense på 50 m. Det er fortsatt Statens vegvesen som skal behandle dispensasjonssøknader og/ eller søknad om avkjøring fra fylkesveger og europaveger.
 
Byggegrense langs gang- og sykkelveg er 15 m.
 
For avkjøring fra kommunal veg gjelder:
"Alle sikthemmende elementer som trær, jordvoller ol, må fjernes og holdes fjernet til enhver tid. Postkassestativer og søppelbokser skal ikke stå nærmere vegkanten enn 4 m, fordi de hindrer sikten i avkjørselen. Det skal ryddes skog/kratt i begge kjøreretninger slik at tilstrekkelig sikt oppnås. Snuplass og tilstrekkelig med parkeringsplasser må opparbeides utenfor veiskulder eller inne på tomt. Dersom avkjørselen ikke har stikkrennerør skal dette utbedres og stikkrennerør med min dimensjon Ø 30 cm legges ned. Adkomst til parsellen må sikres med tinglyst vegrett over hovedeiendommen gnr/bnr."
 
Søknadsskjemaer for avkjøring og søknad om dispensasjon fra byggegrense finner du under.
 
Linker for mer informasjon:
 
Søknadsskjemaer: 
 
 
 
 
 

Vann

Det er båndlagte nedslagsfelt rundt drikkevann og brønner, her er det normalt ikke tillatt å fradele og/ eller bygge. Tiltakshaver er selv ansvarlig for drikkevann til egen bolig/ fritidsbolig i spredt bebyggelse.

Link for mer informasjon: 
Drikkevannsforskriften : https://lovdata.no/dokument/SFO/forskrift/2001-12-04-1372
Vannportalen - drikkevann : https://www.vannportalen.no/
Mattilsynet: https://www.mattilsynet.no/sok/?search=vannverk

Avløp

Dersom du ønske å fradele og/ eller bygge i et område hvor det ikke er mulig å koble seg på kommunalt avløpsanlegg, må du bygge et privat avløpsanlegg. Søknad om utslippstillatelse må være godkjent før det gis tillatelse til fradeling og/ eller bygging. Søknadsskjema finner du under.

Link for mer informasjon: 
Forurensningsloven kap 4 Særlige regler om avløpsanlegg mv. : https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
Forurensningsforskriften kap 11 Generelle bestemmelser om avløp og kap 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter ol. 
Mindre avløpsanlegg : https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_3-4#KAPITTEL_3-4

Søknadsskjema: 
Skjema for søknad om utslipp ( se nedlasting eller mappe for sjema teknisk)

Landbruk/skogbruk

Landbruk og skogbruk behandler saker etter jordloven og gjør eget vedtak før søknad om fradeling og/ eller bygging kan ferdigbehandles.

Linker for mer informasjon: 
Jordloven : https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-05-12-23

Reindrift

De fleste tiltak (bygging/ fradeling) utenfor regulert område berører reindriften i kommunen. Slike søknader sendes på høring til Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark.

Linker for mer informasjon: 
Reindriftsforvaltningen : https://www.landbruksdirektoratet.no/a/XUI/?goto=https%3A%2F%2Fwww.landbruksdirektoratet.no%3A443%2F%3Fid%3D5376%26subid%3D0#login/

Kulturminner

Alle som planlegger tiltak har plikt til å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk freda kulturminner, jfr kulturminneloven § 9. Registrerte kulturminner kan du finne i Riksantikvarens database "Kulturminnesøk".

Finnmark Fylkeskommune v/kulturetaten skal ha alle saker som medfører markinngrep til høring, jfr kulturminneloven §§ 3, 8 og 9. Dette gjelder blant annet arealplansaker, fradelinger, idrettsanlegg/ løypetraseer, kraftlinjetraseer, jord- og skogbrukstiltak, energi/ kraftsaker og markinngrep i forbindelse med veg-, vann- og avløpsanlegg. Hvis tiltaket innebærer inngrep i strandsone/ sjø, skal saken sendes på høring til marinarkeologen hos Tromsø Museum. Sametinget er forvaltningsmyndighet for samiske kulturminner.

Dersom det under arbeider i marken avdekkes gjenstander ol. som viser eldre aktivitet, må arbeide straks stanses og melding sendes kulturmyndigheten eller nærmeste politimyndighet, jfr kulturminneloven § 8 andre ledd.

SEFRAK

Dersom du skal gjøre tiltak på et bygg som er fra før år 1900, må du sjekke om det er registrert i SEFRAK. SEFRAK er et kulturhistorisk register som særlig har verdi som kildemateriale til lokal historie. Registeret blir også brukt som utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus.

Ihht plan- og bygningslovens § 31-1, skal kommunen se til at historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som knytter seg til byggverkets ytre, så vidt mulig bevares. Tiltak som søkes utført på bygninger som er registrert i SEFRAK, sendes derfor på høring til Finnmark Fylkeskommune v/Kulturetaten. Tiltakshaver kan selv oversende en søknad til høring hos Finnmark Fylkeskommune v/Kulturetaten for å få en uttalelse til søknaden før den sendes til Båtsfjord kommune.

Linker for mer informasjon: 
Lov om kulturminner : https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50
Riksantikvaren : https://www.riksantikvaren.no/
Kulturminnesøk - her finner du informasjon om fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann :  https://www.kulturminnesok.no/
SEFRAK- registret - her finner du informasjon om registeret : https://www.riksantikvaren.no/les-om/sefrak/
SEFRAK- registrerte bygninger - her finner du hvilke bygninger i Båtsfjor,  som ligger i SEFRAK-registeret : https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/KlientFull.htm?lang=no&extent=243932|6640037|280490|6658633&layers=51:100;&basemap=KART&opacity=70

Sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold

§ 28-1 i plan- og bygningsloven setter krav til at grunn bare kan bebygges eller eiendom fradeles, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. Med naturforhold menes ras, flom og usikre grunnforhold mv og miljøforhold er støy, luftforurensning, radon mv. Kravet i § 28-1 gjelder i utgangspunktet alle søknadspliktige tiltak som feks bygning, anlegg, konstruksjoner, terrenginngrep, vei, p-plass, bruksendring, fradeling av eiendom mv. For eiendom som deles til uendret bruk, deling som bare omfatter eksisterende bebyggelse og deling der det ikke er aktuelt med nye byggetiltak, gjelder ikke denne bestemmelsen.

Der det er sannsynlig at det ikke er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av flom, skred, radon mv, er det tiltakshavers ansvar å dokumentere at fare eller vesentlig ulempe likevel ikke foreligger, eller at det kan motvirkes gjennom sikringstiltak. Kravene til sikkerhet mot naturpåkjenninger er presisert i byggeteknisk forskrift kap 7 (TEK10) og krav til helse og miljø finner du i kap 13 (TEK 10). Det er tiltakshavers ansvar og skaffe til veie å bære den økonomiske byrden ved innhenting av rådgivende uttalelser om sikkerheten til eiendommen.

Linkene du finner under benyttes sammen med lokalkunnskap, som grunnlag for om det er sannsynlig at det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe for eiendommen eller ikke.

Linker for mer informasjon: 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) : https://www.nve.no/
Faresonekart flom 
Aktsomhetskart snøskred 
Aktsomhetskart kvikkleire 
Aktsomhetskart steinsprang : https://www.nve.no/naturfare/laer-om-naturfare/om-skred/skredhendingar/
Kartlegging av radon i Båtsfjord kommune  : https://dsa.no/radon
Klima og forurensningsdirektoratet - støy : https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/forurensning/stoy/
Støykart Båtsfjord lufthavn : https://avinor.no/Error/NotFound?aspxerrorpath=/lufthavn/batsfjord/omoss/_forvarenaboer/_miljokart
Vannstand: https://www.kartverket.no/til-sjos/se-havniva

Naturmangfold og landskap

Ihht Naturmangfoldsloven skal det vurderes om tiltaket kan medføre miljømessig ulempe og/eller ha negative innvirkninger for naturmiljøet, kulturlandskapet og/eller landskapsbildet. Lovens § 7 gir regler for hvilke prinsipper som skal legges til grunn som retningslinjer for saksbehandlingen.

 

Linker for mer informasjon:

Naturmangfoldsloven : https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
Direktoratet for naturforvaltning (DN) https://www.miljodirektoratet.no/


På DN sin hjemmeside finnes følgende kartinnsynsløsninger : 

Friluftsliv Innsynsløsning

til bruk i forvaltningen av statlig sikra friluftslivsområder. Her kan du se data om statlig sikrede friluftslivsområder fra Naturbase (DN) i kombinasjon med friluftslivsrelaterte data fra andre institusjoner og etater.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/

Inngrepsfri natur i Norge

 (INON) Innsynsløsning som viser hvilke områder i Norge (unntatt Svalbard og Jan Mayen) som ikke var berørt av tyngre tekniske inngrep per januar 2008. INON-områder er områder som ligger en kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre, tekniske inngrep, som for eksempel større kraftlinjer, veger og vassdragsreguleringer.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/naturkartlegging/Inngrepsfrie-naturomrader/

Kulturlandskap

Kulturlandskap Innsynsløsning for kulturlandskap som viser data om nasjonalt viktige kulturlandskap og naturtyper i kulturlandskapet som Direktoratet for naturforvaltning har registrert i fagsystemet Naturbase.

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/naturomrader-pa-land/kulturlandskap/

Marin innsynsløsning

Innsynsløsning til bruk i forvaltning av marine områder i Norge. Innsynsløsningen inneholder en samling karttjenester fra ulike dataleverandører som omhandler marine data. Her kan du se datasettene Marine sektorer, Fjordkatalogen og datasett fra Naturbase som Direktoratet for naturforvaltning (DN) forvalter sammen med andre institusjoners og etaters data.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/vernet-natur/marint-vern/

Naturbase

Innsynsløsning for Naturbase gir deg kartfestet informasjon om utvalgte naturområder og friluftslivsområder. Kartet er nyttig for blant annet kommunale planleggere, konsulenter, grunneiere og lokalt reiseliv.

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/

Rovbase

Rovbase er et verktøy med viktig informasjon for forvaltningen av bjørn, jerv, ulv, gaupe og kongeørn. Databasen oppdateres av Fylkesmannen, Statens naturoppsyn og Norsk institutt for naturforskning

https://www.rovbase.no/

Vannmiljø

Vannmiljø er miljøforvaltningens system for å registrere, analysere og tilgjengelig gjøre miljødata i vann. Systemet skal gi grunnlag for kunnskapsbasert og helhetlig forvaltning av vannet. Systemet gir deg oversikt over pågående og tidligere kartleggings- og overvåkingsaktiviteter i vannforekomster i Norge.

https://www.vannportalen.no/vannregioner/vestland/kunnskapsgrunnlag/vannmiljo/

Vann-nett

Vann-Nett er et nettbasert kartverktøy som brukes i forbindelse med vannforskriften. Vannforvaltningen skal vurdere miljøtilstand og menneskeskapte påvirkninger knyttet til miljømålet om god økologisk tilstand i vassdrag, kyst og grunnvann, og informasjonen skal registreres i Vann-Nett.

https://www.vannportalen.no/verktoy/vann-nett/

Verneområder

Innsynsløsning som viser data om verneområder med eksisterende og foreslåtte verneområder fra Naturbase, kombinert med bonitetsdata fra Skog og landskap, verneplan for vassdrag fra Norges vassdrags- og energiverk og grunnkart fra Statens kartverk og Norge i Bilder.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/naturkartlegging/Inngrepsfrie-naturomrader/

Mineralforvaltning

Direktoratet for mineralforvaltning er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnyttelse av mineralske resurser og har et særlig ansvar for at mineralressursene bli ivaretatt i plansammenheng.

Linker for mer informasjon:
Mineralloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-101)
Direktoratet for mineralforvaltning (https://dirmin.no/default.aspx)
Oversikt over sand-, grus-, og pukkforekomster og uttaks steder (https://geo.ngu.no/kart/grus_pukk_mobil/)