Revidert 2018.

 

PRESENTASJON AV KLAUSJORDA BARNEHAGE

 

Barnehagen ble startet 10. november 1977, Den gang hadde barnehagen 3 avdelinger. Barnegruppene var da fordelt slik; en avdeling med barn fra 1½ - 3 år, en avdeling med barn fra 3 – 5 år og en avdeling med barn fra 5 –7 år.

 

I begynnelsen av 80 – tallet ble det opprettet familiebarnehage i de samme lokalene. Familiebarnehagen ble gjerne omtalt som ”den fjerde avdeling.” I løpet av barnehageåret 1988/89 var det slutt på familiebarnehagen og kort tid etter ble det opprettet 4 avdelinger.

 

Klausjorda barnehage er i dag en 4 avdelingsbarnehage for barn i alderen 0 – 6 år, og det er til sammen 72 plasser. Barnegruppen er fordelt slik: 2 avdeling med barn i alderen 0 – 3, til sammen 36 plasser. 2 avdelinger med barn i alderen 3 – 6 år, til sammen 36 plasser.

 

På avdelingene er det tre voksne; en pedagogisk leder med førskolelærerutdanning og to assistenter. Mange av assistentene er utdannet barne- og ungdomsarbeidere.

 

Barnehagen serverer frokost, lunsj med frukt og melk hver dag.

 

Barnehagen har god plass både ute og inne. Og ellers blir det lagt vekt på å bruke nærmiljøet og naturen rundt oss. Det er kort avstand til fjæra og turer i ”fjellet.” Barnehagen ligger også i gangavstand til gymsal, bibliotek, butikker og fiskeindustrien.

 

 

PRESENTASJON AV NORDSKOGEN BARNEHAGE

 

Barnehagen ble tatt i bruk 04.01.93 og er godkjent for 72 plasser for barn i alderen 0 – 10 år.

Alderssammensetningen på avdelingene kan variere fra år til år alt etter hvor mange småbarn vi får inn i barnehagen. Det vanlige er 2 avdelinger med 18 plasser for barn 3 – 6 år. Og 2 avdelinger med 18 plasser 0 – 6 år.

 

På hver avdeling er det en grunnbemanning på 3 voksne, en pedagogisk leder med førskolelærer utdanning og 2 assistenter som ofte har fagutdanning som barne – og ungdomsarbeider. I tillegg kan det fra år til år være tilsatt ekstraassistenter for oppfølging av barn med spesielle behov, og tospråklige assistenter for oppfølging av fremmedspråklige barn.

 

Barnehagen serverer frokost, lunsj med frukt og melk hver dag.

 

Barnehagen ligger i tilknytning til Nordskogen skole, og har felles uteområde med skolen. Inne har hver avdeling sine basisrom, mens to og to avdelinger deler felles garderobe. I tillegg har vi et fellesrom midt i barnehagen hvor alle kan møtes til frilek og aktivitet/fellesarrangement.

 

Barnehagen ligger nært sentrum, og med kort gåavstand til både idrettshall og Nordskogen turområde. Vi har også vårt eget område i fjæra som vi bruker flittig. Kontakt med fiskeindustrien og næringslivet er godt innarbeidet.

 

 

 

NY I BARNEHAGEN

 

 

Alle nye barn får anledning til å komme på besøk før oppstart.

 

Ved nytt barnehageår blir det satt av inntil tre dager til å ta imot nye og gamle barn.

 

Barnehagen bruker god tid til tilvenning. I denne perioden blir det lagt vekt på at barna skal bli kjent med de voksne, de andre barna, barnehagen i seg selv og ikke minst regler og rutiner som gjelder i barnehagen.
For å gjøre denne tiden så positiv som mulig for foreldre og barn, vil hvert enkelt barn ha sin primærperson å forholde seg til. Dvs at det er denne voksne som blir kontakt person til foreldrene. Det er han/hun som følger opp barnet mht. introduksjonssamtale, oppfølging, foreldresamtaler etc…

De første dagene ønsker vi at dere er til stede sammen med barnet. Det er viktig at barnet blir trygg på omgivelsene og personalet, før dere forlater barnehagen. Den første uka bør barnet ha korte dager, slik at dere drar fra barnehagen mens oppholdet er lystbetont. 

 

I innkjøringsperioden, oftest 1 uka, gjennomføres det også introduksjonssamtaler for alle nye barn. Denne går ut på at personalet får mest mulig bakgrunnsstoff om barnet for å gjøre oppstarten lettere.

 

I starten av barnehageåret har vi foreldremøte. Foreldremøtene blir brukt til å gi nye foreldre generell informasjon om rutiner i barnehagen, og deretter jobber vi med årsplan sammen med foreldrene. Vi har i årene fremover lyst til å endre litt på innholdet i disse møtene. Forslaget er å ha ett adskilt informasjonsmøte for de nye foreldrene, og bruke foreldremøtene til diskusjoner og gruppearbeid mht. planlegging av året og temaarbeid, Målet vårt er å få flest mulig foreldre engasjert i det som skjer i og rundt barnehagen og at de på denne måten kan være med på å forme deler av barnehagens innhold.

 

 

I romjula er det vanlig åpningstid, men vi bruker å ha en behovsundersøkelse før jul og påske-uka for å finne ut hvilket behov foreldrene har. Dette gjør vi for at personalet kan ta ut oppspart avspasering dersom det er få barn.

 

Barnehagen er først og fremst et pedagogisk tilbud for barna, De fleste aktiviteter som samlingsstund, turer o.l. foregår på formiddagen. Så hvis du ønsker at ditt barn skal få denne muligheten bør barna være i barnehagen senest 09.30. Barn som kommer etter kl. 09.00 må ha spist frokost før de kommer i barnehagen.

Det kan være aktuelt å dra fra barnehagen før kl. 09.30, for eksempel på turer og i gymsal. Det vil da bli gitt melding om tidligere oppmøte, og det er viktig at dette følges dersom barna skal være med.

 

Dersom barna ikke blir hentet innen kl.16.15 blir foreldrene pålagt å betale personalets overtid, jf Båtsfjord kommunale vedtekter § 12.

 

 

 

 

MÅLSETTINGER OG PEDAGOGISK PLATTFORM

 

Målet i barnehagene i Båtsfjord kommune er å skape et trygt og godt barnehagetilbud av høy pedagogisk kvalitet, best mulig tilpasset brukernes behov.

 

Barnehagene har i tillegg som hovedmål å skape en god barnehage basert på sosialt samspill mellom barna, foreldrene og personalet.

 

For å nå dette målet, ligger arbeidet med ”sosial kompetanse” i bunnen. Vi arbeider for at det sosiale samspillet mellom barna, mellom barna og de voksne og mellom de voksne skal bli bedre.

Kvaliteten på det sosiale samspillet i barnehagen er avgjørende for kvaliteten på læringen. Det er mye god læring i omsorg, og det ligger mye god omsorg i meningsfull læring knyttet til barnas aktiviteter i hverdagen. Barna lærer gjennom alt de opplever og erfarer.

 

I barnehagen skjer det pedagogiske arbeidet også i de daglige rutinene. For barna ligger det mye trygghet i at ting skjer på bestemte måter og at grensens er klare, men barnas og de voksnes spontante/impulsive innspill er egenskaper som er viktig å ta vare på og utnytte i hverdagen.

 

Sosial og personlig utvikling er en tosidig prosess som begynner ved fødselen og fortsetter livet ut. Gjennom sosial samspill i dagliglivet utvikler barna en selvoppfatning og en sosial identitet. Samtidig utvikler de både evne til å knytte forbindelser til andre, og til å oppleve egen identitet som adskilt fra andre. Barna blir mer sosiale samtidig som de blir mer individuelle og unike.

 

Grunnlaget for å skape et positivt samspill må være at behovene for tilhørighet, trivsel, trygghet og toleranse blir ivaretatt.

 

Barnehagens målsetning er fullstendig utformet i årsplanen vår.

Årsplanen inneholder årets tema , som er utarbeidet i samsvar med rammeplanen for barnehager. Ut fra dette utarbeider vi aktivitetsplaner og månedsplaner som vi jobber etter gjennom hele året.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARNEHAGENS PEDAGOGISKE PLATTFORM

 

Barnehagens pedagogiske plattform har som hovedmål ”den gode barnehagen.”

 

Den gode barnehagen skal bygges på trivsel, trygghet, tilhørighet og toleranse. Det vil si at vi setter barnet i sentrum der sosialt samspill mellom barna, personalet og foreldre er hovedsatsingsområdet og skal hjelpe oss frem til den gode barnehagen.

 

 

Definisjon på sosialt samspill:

”All kontakt som oppstår i en gruppe.”

All læring foregår i det daglige samspillet med andre barn og eller voksne, Det blir viktig for barnehagen å bidra til at barn lærer seg å være i samspill med andre på en positiv måte.

Dette vil styrke barnes selvoppfatning og sosiale identitet.

 

 

Bred bue: DEN GODE BARNEHAGEN                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

TRIVSEL OG

 

SOSIALT SAMSPILL

TRYGGHET

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagens syn på barn:                  Er et individ som lett lar seg påvirke av miljøet rundt seg

                                                           Er et lite selvstendig menneske med egen personlighet

                                                           Er unikt og verdifullt

 

Barnehagens syn på foreldre:            Den viktigste samarbeidspartneren vår

                                                           En ressurs

                                                           De som kjenner barna sine best

                                                           En gruppe med enkeltindivider

MÅLSETNINGER FOR ARBEIDET MED BARN I BARNEHAGENE

 

J Å VÆRE AKTIVE VOKSNE SOM TAR DEL I BARNS LEK OG AKTIVITETER,

    UTE OG INNE.

 

J STØTTE OG HJELPE BARN TIL Å UTVIKLE ET POSITIVT SELVBILDE

 

J LÆRE BARNA TIL Å TA HENSYN OG VISE RESPEKT FOR MENNESKER,

     DYR OG TING.

 

 

 

MÅLSETNINGER VED FORELDRESAMARBEID

 

J OPPARBEIDE ET GODT SAMARBEID MED FORELDRENE

 

J FÅ FLEST MULIG FORELDRE ENGASJERT I ÅRSPLAN ARBEIDET OG DET      

    DAGLIGE ARBEIDET I BARNEHAGEN   

 

J TA FORELDRENE PÅ ALVOR OG RESPEKTERE DERES ØNSKER OG BEHOV

 

 

MÅLSETNINGER OVERFOR VÅRE MEDARBEIDERE:

 

J VÆRE BEVISST MÅTEN Å KOMMUNISERE PÅ

 

J SE BARNEHAGEN SOM EN ENHET, IKKE ADSKILTE AVDELINGER

 

J VISE HVERANDRE RESPEKT, OG BLI FLINKERE TIL Å I HVERANDRE

     TILBAKEMELDINGER PÅ DET EN GJØR.

 

 

 

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

 

 

HUMOR ER VIKTIG!

 

 

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRENSESETTING, SPRÅKSTIMULERING OG SELVSTENDIGHETSTRENING

 

 

Grensesetting

 

Når en er mange mennesker sammen er det nødvendig med felles regler for at alle skal trives og føle seg trygge. Sosiale handlinger og holdninger utvikles ikke av seg selv, Det er derfor nødvendig med bevisst holdnings- og oppdragelsesarbeid.

 

Barnehagens grensesetting er viktig ut fra forskjellige hensyn:

 

 • Barnas sikkerhet skal ivaretas.
 • Barn og voksne skal trives sammen.
 • Barn skal lære å vise hensyn overfor hverandre.
 • Barn skal lære å ta vare på leker, materiell og inventar.

 

For at barns trygghetsfølelse skal etableres og opprettholdes må regler være tydelige og faste hele tiden barnet oppholder seg i barnehagen. Det er viktig at de voksne i barnehagen er enige om felles grenser og praktiserer disse likt.

 

Språkstimulering

 

Førskolealderen er den viktigste perioden for utvikling av talespråket. Språket er nært knyttet til barns sosiale -, følelsesmessige - og intellektuelle utvikling. Altså å beherske språk er viktig i alle sammenhenger i våre liv; spesielt når en er i samspill med andre mennesker.

 

Språkstimuleringen foregår i alle hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner. For eksempel i av- og på kledningen har en anledning til å lære navn på ulike typer klær og under borddekking har en mulighet for lære sortering, tallbegrep og klassifisering. Vi bruker også språket mye i tilrettelagte samlinger og andre aktiviteter. Da benytter vi oss av sang, samtale, fortelling, rim og regler.

 

Selvstendighetstrening

 

Selvstendighet er et nøkkelbegrep i barnehagens virksomhet, Barns opplevelse av å mestre tilværelsen og av å tro på seg selv, er nært knyttet til økende uavhengighet av de voksnes hjelp i hverdagslivet. Hver dag øver barn seg på av- og påkledning, spise uten hjelp og klare sin personlige hygiene. Disse hverdagsaktivitetene gir også barna mulighet til å hjelpe hverandre, det vil si: lære å gi andre omsorg gjennom handling. Dette er nært knyttet til utvikling av sosial kompetanse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORELDRENE – VÅR VIKTIGSTE SAMARBEIDSPARTNER

 

Barnehagelovens formålsbestemmelses §1  lyder;

 

”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.…..”

 

 

Et godt samarbeid med foreldrene har stor betydning for kvaliteten i barnehagen. Rammeplan for barnehagen sier at foreldrene skal ha innflytelse på årsplanlegging og vurderingsarbeidet, og barnehagens aktiviteter gjennom året.


For at barn skal få best mulig utbytte av oppholdet i barnehagen, er vi avhengig av samarbeid med foreldrene. Foreldrene er de som kjenner barna sine best. Vi kan sammen legge til rette for at barnet skal få en trygg og god hverdag i barnehagen. Gjensidig tillit og åpenhet er et viktig grunnlag i samarbeidet mellom hjem og barnehage. Foreldrene må få trygghet for at de kan ta opp alt som opptar dem i forholdet til barnet, selv om det innebærer kritikk av barnehagen. Det å opparbeide en god dialog med alle foreldre er et mål vi ønsker å nå.

Barnehagen stiller seg positiv til at foreldre og andre kan komme på besøk når de måtte ønske.

 

Den daglige kontakten i hente- og bringesituasjonen er viktig, men andre samarbeidsformer er også med på styrke samarbeidet:

 

 • Introduksjonsamtaler – Ved oppstart i barnehagen – For at personalet skal bli mest mulig kjent med barnet.

 

 • Foreldremøter – inntil 2 ganger i året, der alle foreldrene på avdelingen er samlet. Innhold på foreldremøte høst: Trafikksikkerhet: rutiner ved bringing og henting, rutiner for turer og informasjon om trafikkopplæring av barn i barnehagen.

 

 

 • Foreldresamtaler – minst 2 ganger pr. år. Dette er et møte mellom personalet og foreldrene til hvert enkelt barn, hvor vi drøfter det som har med barnet å gjøre/ hvor vi lager en individuell utviklingsplan og ser på oppfølging.

 

 • Foreldrekaffe – Foreldre, søsken og besteforeldre blir i løpet av barnehageåret invitert på kaffe/kake/kos på avdelinga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARNEHAGENS ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE

 

Samordna Hjelpetjeneste

Samordna hjelpetjenester er en tjeneste bestående av PP – tjenesten, barnevernet og helsesøster. Barnehagen har møte med samordna hjelpetjeneste en gang i måneden. Her kan vi diskutere ulike tema, diverse problemstillinger etc. Tjenesten blir også nytta til anonyme drøftinger av barn. Det er ofte til stor hjelp for personalet å få utenforstående til å komme med forslag til tiltak eller bare komme med deres vurdering. Barnehagen har veldig positive erfaringer med samordna hjelpetjeneste.

 

Grunnskolen

Samarbeidet med grunnskolen er for det meste knyttet til 5-6 åringene våre. For at overgangen fra barnehagen til skolen skal bli så lett som mulig, er det viktig med et nært samarbeid.

Skolestarterne bruker i løpet av siste barnehageår, å være en gang pr. mnd på besøk på skolen for å bli litt kjent med alle skolestarterne og de nye forholdene som de snart selv skal bli en del av.

 

Nordskogen barnehage/Klausjorda barnehage

Målet er å styrke og utvikle samarbeidet mellom barnehagene. Dette gjør vi ved å ha noen felles personalmøter der vi kan utveksle ideer og erfaringer, og vi jobber også tettere sammen i forbindelse med planleggingsdagene. Vi prøver også å ha noen felles arrangement i løpet av året.

 

Kirken

Spesielt ved de kristne høytidene er det aktuelt å samarbeide med kirken. Barnehagesamlinger har etter hvert blitt en tradisjon i forbindelse med jul og påske.

 
Næringslivet

Ved temaarbeid om næringsliv og lokalsamfunn vil bedriftsbesøk være en viktig del av arbeidet.

 

Brannvesen

Ved brannøvelser og tema om brannvern, samarbeider vi med brannvesen om planlegging og gjennomføring.

 

Pensjonistene

Det er ønskelig å få til et samarbeid med Alderspensjonatet, for å etablere kontakt mellom barna og bygdas eldre.

 

Politiet

Hvert år skal barnehagene jobbe med trafikksikkerhet. Vi har spesielt valgt å sette fokus på refleks og sykkelhjelm. I disse periodene får vi besøk av politiet og forhåpentligvis politibamsen Eddi.

 

Skole klubb

Det siste året før barna slutter i barnehagen, har vi skoleklubb. Målet for dette opplegget er å gi barna en lettest mulig overgang fra barnehagen til skolen. En vil også legge vekt på å skape tilhørighet innad i gruppen før skolestart. I skoleklubben vil en drive med ulike typer skoleforberedende aktiviteter som eks; Lære å skrive navnet sitt, ulike konsentrasjonsøvelser, oppgaveløsning, spill og andre aktiviteter.

PERSONALSAMARBEID / MØTEVIRKSOMHET

 

Et godt personalsamarbeid er en grunnleggende forutsetning for å utvikle gode

samarbeidsformer med foreldrene og et godt psykososialt miljø i barnehagen. Gjennom samarbeid kan en klargjøre arbeids—og ansvarsfordeling og finne gode rutiner for planlegging.

 

 • 5 planleggingsdager i året. Da er barnehagen stengt.

 

 • Personalmøter; 1 gang i mnd, for hele personalet der vi jobber med årsplan, diskuterer ulike tema, har gruppearbeid osv.

 

 • Ledermøter:1 – 2 ganger i halvåret, Møte for styrere og ped.ledere i barnehagene i Båtsfjord.

 

 • Pedagogisk ledermøte; Hver 14 dag sammen med styrer i den enkelte barnehage.

 

 • Avdelingsmøter; En gang i uken. Her planlegger og vurderer avdelingene tema, metoder, problemer etc.

 

 • Morgenmøter; Hver morgen. En fra hver avdeling noterer hva som skal skje i kjøpet av dagen, hvem er syk, hvem skal ha møte, div. beskjeder etc….

 

 • Vernerunder; Barnehagene har 1 verneombud som sammen med styrer har ansvar for oppfølging av IK-HMS arbeidsmiljøet.

 

 • Medarbeidersamtaler: Skal være en gang pr. år. Styrer har en planlagt og fortrolig samtale med ped.lederne, og ped.lederne har med sine assistenter/fagarbeidere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

 

 

Fravær

 

ALLE TYPER FRAVÆR MÅ MELDES TIL BARNEHAGEN SNAREST

 

Fravær uten at barnehagen får beskjed regnes som ugyldig fravær. Dersom barnet møter uregelmessig gjennom lengre tid, vil saken bli tatt opp og behovet for plass vil bli vurdert på nytt.

 

Barnehagen er en veldig utsatt plass når det gjelder å bli smittet av sykdommer. Derfor hender det ikke sjelden at barna må holdes hjemme noen dager i løpet av barnehageåret. Barnehagens personale har ikke kapasitet til å ta seg spesielt av barn som er syke. Barna må derfor holdes hjemme dersom de ikke kan være ute og delta i leken sammen med andre.

 

Ved smittsomme sykdommer har barnehagen retningslinjer for hvor lenge barnet må holdes hjemme med hensyn til smittefare. I tvilstilfeller kan foreldrene rådføre seg med personalet/legen.

 

Det skjer at barna blir syke mens de er i barnehagen. Personalet vil da kontakte foreldrene, så det er viktig at personalet kan få tak i foreldrene i løpet av dagen. Vær derfor nøye med å oppgi telefonnummer, eller evt. andre kontaktpersoner dersom foreldrene er borte.

Barn som har feber i barnehagen får ikke sove, men må hentes umiddelbart.

 

Må barnet ha medisin i løpet av dagen i barnehagen, vil foreldrene få et skjema som de fyller ut sammen med personalet. Dette for at personalet skal få den informasjon som er nødvendig for at barnet får rett medisin, doser etc..

 

Nb!  IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER MÅ DET LIGGE MEDISINER I BARNAS SEKKER/LOMMER. DE SKAL LEVERES TIL PERSONALET.

 

Ferier

 

Barnehagen er et helårstilbud. Det betales for 11 mnd. I løpet av barnehageåret.

 

Barna skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret, hvorav tre uker bør tas sammenhengende i perioden 1.juni til 30.september.

 

Barnehagens fem planleggingsdager kan ikke tas ut som ferie.  jf. Båtsfjord kommunes vedtekter § 13.

 

Opplysningsskjema

 

Når barna får plass i barnehagen må foreldrene si noe om barnets sykdomsbilde. For eksempel om det har hatt noen barnesykdommer, har allergi eller lignende.

 

 

 

 

Ulike skjemaer og underskrifter

 

For å lette mest mulig av hverdagen, må foreldrene ta standpunkt til forskjellige ting. I den forbindelse er det utarbeidet ulike skjema som foreldrene fyller ut og underskriver. Følgende ting kan foreldrene bli bedt om å ta standpunkt til;

 • Transporterklæring; Gir barnehagen tillatelse til å ta barnet med på tur hvor vi benytter privat bil eller annet transportmiddel.
 • Filming i barnehagen; Gir barnehagen tillatelse til å filme barnet i ulike situasjoner i barnehagen.
 • Snekkererklæring: Gir barnet tillatelse til å få holde på med verktøy i barnehagen.
 • Basseng : Gir tillatelse til at barnet får være med i basseng.
 • Henteskjema: angir hvem som har tillatelse til å hente barnet med kontaktinformasjon.

 

 

Klær

 

Barnet skal være hensiktsmessig kledd, til innelek og utelek i all slags vær. Innesko/tøfler og ekstra klesskift er også påkrevd.

Barnets tøy, sko og lignende skal være skikkelig merket med navn. Dette letter arbeidet for personalet, og gjør sjansen mindre for at barna får feil klær. I barnehagen finnes kuponger der foreldrene kan bestille navnelapper til å stryke eller sy på klærne.

 

PERSONALET KAN IKKE TA ANSVAR FOR UMERKET KLÆR.

 

Bringing og henting

 

Det er viktig at barna blir fulgt helt inn i barnehagen og at foreldrene tar kontakt med personalet. Dette gjelder også om ettermiddagen når barna blir hentet. Dette er på grunn av at personalet skal til en hver tid ha oversikt over hvilke barn som er tilstede, blant annet i forhold til brannberedskap.

Det er også viktig at barna ikke slippes utfor gjerdet uten at den som henter er sammen med dem. Detter er fordi det ofte er mange som blir hentet samtidig og parkeringsplassen blir da veldig uoversiktlig og farlig.

 

Barnehagens ansvar overfor barna innebærer avtale med foreldrene om hvem som skal hente barna. Personalet har ikke lov til å sende hjem barna med andre enn foreldrene, uten at dette er avtalt. VI MÅ HA SÆRSKILT BESKJED DERSOM BARNA SKAL BLI HENTET AV ANDRE.

Foreldrene fyller ut et skjema som presiserer hvem som til en hver tid kan hente barna utenom foreldrene.

Dersom barna skal gå alene hjem fra barnehagen, må foreldrene gi skriftlig melding om dette.

 

 
 
 

 

 

Forsikring/ erstatningsansvar

 

Barnehagen har en kollektiv ulykkesforsikring som gjelder for den tiden barna oppholder seg i barnehagen, på direkte vei til og fra barnehagen og når barna er med på turer og andre arrangementer som barnehagen står ansvarlig for.

Forsikringen dekker ytelser som tilstås ved ulykker som medfører behandlingsutgifter, ulykker/ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet og ved dødsfall.

 

 

ORDNINGEN MED DELTE PLASSER

 

 1. Barnehagen tilbyr følgende type plass ved de kommunale barnehagene

 

 •  20 % plass – 1 dg pr uke
 •  40 % plass – 2 dg pr uke
 •  50 % plass – Ulike typer løsninger(annenhver dag, annen hver uke)
 •  60 % plass – 3 dg pr uke
 •  80 % plass – 4 dg pr uke
 • 100 %plass – 5 dg pr uke

 

Ordninger utover dette kan bli vurdert dersom barnehagene har ledige plasser. Barn som deler plass må i utgangspunktet velge samme delingsmodell. Hvis bare den ene av barna har arbeidende foreldre, vil denne har førsterett til valg av modell. Foreldre som arbeider turnus må levere turnus til personalet så snart som mulig.

 

 1. Barnehagen ønsker ikke delingsmodell før /etter kl. 12.00 dersom en velger 50 % plass

Det meste av planlagte, fellesaktiviteter foregår oftest på formiddagen slik at tilbudet barna får vil variere mye om en har ”tidliguke” eller ”senuke.” Bytte klokka 12.00 kan skape problemer mht. turer både planlagte og spontane.

 

 1. Barn med redusert plass får ikke godskrevet sykedager og ”røde dager” som faller på deres dag. Ekstra fridager i perioden erstattes ikke.

 

 1. Barna i redusert plass blir invitert til å være med på inntil 3 større felles arrangement selv om det ikke faller på deres dag. Dette er:
 • nissefest i desember,
 • heldagstur i juni og
 • den siste bestemmes i samråd med barnehagen.

 

Barna har også mulighet til å være med på alle arrangement som foregår i barnehagen i løpet av året, men da sammen med foreldre.