Kommunestyret vedtok i møte 7. april 2022 detaljregulering for Nordfjord. Hjemmelshavere/grunneiere og andre med rettslig klageinteresse kan etter forvaltningsloven § 28 klage på vedtaket. Eventuell klage sendes postmottak@batsfjord.kommune.no eller til Båtsfjord kommune, 9990 Båtsfjord innen 12. mai 2022. Klagen må begrunnes.

Plandokumenter