De nye ordningene forutsetter

 • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass
 • Alle 2 - 3 - 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
 • Alle de som har rett på gratis kjernetid har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen.
 • Beregningsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt
 • Inntekten dokumenteres med siste års selvangivelse.
 • Ordningen er søknadsbasert

Søknadsfrist for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid fra nytt barnehageår/august er 30. juni samme år.  Søknader mottatt etter denne dato trer i kraft måneden etter søknad med vedlegg er mottatt av Båtsfjord kommune.

Søknadsrutiner

 • Foresatt som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet
 • Det er kommunen der barnet er folkeregisterregistrert som skal behandle søknad om reduksjon
 • Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen via Båtsfjord Kommunes søknadsskjema.
 • Vedtak om redusert foreldrebetaling gis fra måneden etter at søknaden er mottatt og ut barnehageåret. Foresatte som har behov for reduksjon må derfor sende inn søknad for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt
 • Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

Beregningsgrunnlag

 • Gjeldende makspris fastsatt av Stortinget. Fra 1.august 2019 er den kr 3040,- pr mnd.
 • Husholdninger med samlet årsinntekt under 541 500 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling.
 • Husholdninger med en årsinntekt under 548 500 kroner kan i tillegg søke om 20 gratis oppholdstimer i uken for 2 - 3 - 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart.
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn
 • Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet
 • Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Det vil si at for barn nummer to betales 70 % av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nr 3 betales det 50 % osv. Søsken er barn som bor fast sammen, dvs helsøsken og halvsøsken, stesøsken defineres utenfor.

Dokumentasjon

 • Dokumentasjonskrav er siste års selvangivelse
 • Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene. Dersom søker har skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke står på den forhånds utfylte selvangivelsen er man pliktig til å opplyse om dette.
 • Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse må annen dokumentasjon leveres. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV etc.

Dokumentasjonen vedlegges søknaden og sendes til Båtsfjord kommune v/barnehagefaglig ansvarlig, postboks 610, 9991 BÅTSFJORD.

Spørsmål?

Virksomhetsleder i barnehagene kan kontaktes eller se link nedenfor.

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/