TILSKUDD DIVERSE KULTURTILTAK. (Ingen søknadsfrister) 
Omhandler arrangement av forskjellig karakter som for eksempel konsertarrangement med underskuddsgaranti og prosjekter. Tilskuddet skal ikke benyttes til dekning av administrasjonskostnader. Søknad på beløp inntil kr 5.000,- behandles administrativt. Større beløp behandles i Kultur og oppveksstyret.  Ingen søknadsfrist.  Ved administrativ tildeling er det ankemulighet. Anken behandles da Kultur og oppvekststyret.
Budsjett i 2021 er kr 15 000,- 


TILSKUDD NÆRMILJØTILTAK (søknadsfrist 18.mai). 
Omhandler miljøtiltak i nærområdet. Lekeplasser og prosjekter. Tilskuddet skal ikke benyttes til dekning av administrasjonskostnader. 
Budsjett i 2021 er
kr 10 000,-.  Skjemaet finner du her: SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØTILTAK.doc PDF document ODT document

KULTURMIDLER (Søknadsfrist 18. mai) Det ytes det tilskudd til aktivitet i lag/foreninger, ikke administrasjonskostnader.  Ved administrativ tildeling er det ankemulighet. Anken behandles da i Kultur og oppveksstyret. Krav ved søknad om kulturmidler er at: - det legges ved regnskap for forrige år - årsplan for søknadsåret - budsjett for søknadsåret.  

At søknaden behandles administrativt betyr at en følger de samme normer som ved tidligere søknader. Idretten innvilges normalt 50% og resterende fordeles ut fra søknad med de vedlagte dokumenter. Ankefristen settes til 14 dager etter at administrasjonens fordeling er gjort og utbetalingen kan da skje umiddelbart etter dette. Dersom noen anker avgjørelse vil det ikke utbetales noe før anken er behandlet av Kultur og oppvekststyret. 
Budsjett i 2021 er kr.100 000-.
Skjema finner du her: 
SØKNAD OM KOMMUNALE KULTURMIDLER.doc PDF document ODT document

 

ANDRE ØREMERKEDE TILSKUDD ER
Tilskudd BSK Kr 100 000.-.
Tilskudd 4H Kr 35 000.-.
Tilskudd Båtsfjord i Fest Kr 60 000

Tilskudd til 17. mai, kr 20 000.-.
Tilskudd til Historie og museumslaget  Kr. 60 000.-.

Vil du vite mer eller søke så kontakt Kulturkontoret : Tony Petterson, kulturkonsulent tlf 78 98 53 62 eller tony.petterson@batsfjord.kommune.no