BOLYST FOND (Søknadsfrist 11. mai)
Det er satt av kr 100 000 i et BOLYST FOND som skal administreres av Kultur- og Oppvekststyret.
Her kan alle søke; lag/foreninger, privatpersoner og bedrifter.  KOS gjør sin vurdering og kan setter vilkår for tildeling av midler til det/de tiltakene de selvstendig vurderer gir mest mulig bolyst for pengene.  Legg ved ett enkelt budsjett for tiltaket. Ingen søknadsskjema.

 

TILSKUDD DIVERSE KULTURTILTAK. (Ingen søknadsfrister) 
Omhandler arrangement av forskjellig karakter som for eksempel konsertarrangement med underskuddsgaranti og prosjekter. Tilskuddet skal ikke benyttes til dekning av administrasjonskostnader. Søknad på beløp inntil kr 5.000,- behandles administrativt. Større beløp behandles i Kultur og oppveksstyret.  Ingen søknadsfrist.  Ved administrativ tildeling er det ankemulighet. Anken behandles da Kultur og oppvekststyret.
Budsjett i 2021 er kr 15 000,- 


TILSKUDD NÆRMILJØTILTAK (søknadsfrist 11.mai). 
Omhandler miljøtiltak i nærområdet. Lekeplasser og prosjekter. Tilskuddet skal ikke benyttes til dekning av administrasjonskostnader. 
Budsjett i 2021 er
kr 10 000,-.  Skjemaet finner du her: SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØTILTAK.doc PDF document ODT document

KULTURMIDLER (Søknadsfrist 11. mai) Det ytes det tilskudd til aktivitet i lag/foreninger, ikke administrasjonskostnader.  Søknadene behandles direkte i Kultur- og Oppvekststyret. Krav ved søknad om kulturmidler er at: - det legges ved regnskap for forrige år - årsplan for søknadsåret - budsjett for søknadsåret.  

Budsjett i 2021 er kr.100 000-. Skjema finner du her:  SØKNAD OM KOMMUNALE KULTURMIDLER.doc PDF document ODT document

 

ANDRE ØREMERKEDE TILSKUDD ER
Tilskudd BSK Kr 100 000.-.
Tilskudd 4H Kr 35 000.-.
Tilskudd Båtsfjord i Fest Kr 60 000

Tilskudd til 17. mai, kr 20 000.-.
Tilskudd til Historie og museumslaget  Kr. 60 000.-.

Vil du vite mer eller søke så kontakt Kulturkontoret : Tony Petterson, kulturkonsulent tlf 78 98 53 62 eller tony.petterson@batsfjord.kommune.no