Vilkår

  • Frittliggende bygning hvor samlet bruksareal eller bebygd areal ikke overstiger 15 m² 
  • Bygningen må oppføres på bebygd eiendom 
  • Mønehøyde på inntil 3,0 meter og gesimshøyde på inntil 2,5 meter 
  • Bygningen kan ikke benyttes til varig opphold for personer 
  • Avstand til annen bygning på eiendommen må ikke være mindre enn 1 meter 
  • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan, herunder byggegrense, grad av utnytting og arealformål 
  • Tiltaket må være i samsvar med plan– og bygningslovgivningen, herunder avstand til nabogrense jfr Pbl §29-4 annet ledd.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket tilfredsstiller kravene i plan– og bygningslovgivningen.

Mindre bygninger er unntatt fra nabovarsling. Det kan imidlertid være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket.

Dersom bygningen ikke tilfredsstiller vilkårene, krever tiltaket søknad og tillatelse jfr Pbl § 20-1 eller Pbl § 20-2.

Spesielt om avstand til nabogrense

Hovedregelen om avstand til nabogrense følger av Pbl § 29-4 annet ledd. Bygning skal ikke føres opp nærmere enn 4 meter fra nabogrense. Dette gjelder også for mindre bygninger, slik som uteboder og uthus jfr SAK10 § 4-1 a). Eier(e) av naboeiendommen kan imidlertid gi skriftlig samtykke til å plassere en mindre bygning nærmere enn 4 meter fra felles eiendomsgrense jfr Pbl § 29-4 b). En slik erklæring må vedlegges en søknad om tillatelse tiltak. Eksempel på naboerklæring finner du her.

Dersom slikt samtykke ikke kan innhentes, kan kommunen godkjenne plassering av mindre bygninger nærmere enn 4 meter fra nabogrense eller i nabogrense jfr Pbl § 29-4 b). Det understrekes at bygningen ikke automatisk blir godkjent plassert 1 meter fra nabogrense dersom vilkårene ellers er til stede. Det skal foretas en konkret vurdering i hvert tilfelle, der også eventuelle nabomerknader tillegges vekt.

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan du be om forhåndskonferanse. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak. Forhåndskonferanse benyttes i alle typer saker etter plan- og bygningsloven.

For mer informasjon om forhåndskonferanse, se under artikkel til venstre.

Søknad skal inneholde:

Dersom den mindre bygningen skal føres opp nærmere enn 4 meter fra nabogrense, eller strider mot andre bestemmelser i plan- og bygningsloven eller gjeldende plan, må det derfor søkes om godkjent plassering. Dette gjøres i brevs form hvor tiltaket beskrives. I tillegg må tiltaket inntegnes og målsettes på kart. Gjenpart av nabovarsel overfor berørte naboer jfr Pbl § 21-3 må vedlegges.

Saksbehandlingstid

Dersom tiltaket er i strid med avstand til nabogrense, gjeldende planer eller bestemmelser i plan- og bygningsloven, og det må søkes om godkjenning av plassering, skal tiltaket behandles etter reglene om søknad. Saken skal derfor behandles av kommunen innen 12 uker jfr Pbl § 21-7 første ledd. Saksbehandlingstiden forutsetter at søknaden er fullstendig og uten mangler. Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.