Med bakgrunn i statsbudsjettet for 2015, kap. 719, post 60 og invitasjonen fra Helsedirektoratet om deltakelse i kartleggings – og utviklingsarbeid om «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» er det inngått et samarbeid mellom Finnmark fylkeskommune og kommunene Båtsfjord, Hammerfest, Måsøy, Sør- Varanger og Tana. Prosjektet er forankret i folkehelseloven §5 c som sier at kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som virker inn på denne. Målet med prosjektet er å få oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Samt utarbeide et oversiktsdokument som danner grunnlag for kommunal planlegging.

Prosjekteier er Finnmark fylkeskommune v/ Britt Hjørdis Somby. Båtsfjord kommune har  regionalplanlegger Stian Sørensen som kontaktperson.

Prosjektleder for Båtsfjord er Guri Ulvik Martinsen. I tillegg er det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av:

  • Elin Karlsen
  • Ståle Olsen
  • Maud Nesfeldt
  • Lena Jensen
  • Marianne Tiberg
  • Elisabeth Kvivesen
  • Bente Iversen

Dokumenter (PDF format):

Prosjektplan nærmiljø og lokalsamfunn...

Samarbeidsavtale Båtsfjord kommune

Informasjon til politikere og ledere angående prosjektet