Mindre fasadeendringer

Mindre fasadeendringer er i utgangspunktet unntatt søknadsplikt jfr Pbl § 20-3e)

Vilkår for at endringen er unntatt søknadsplikt:

 • fasadeendringen er i samsvar med gjeldende plan 
 • fasadeendringen fører ikke til at bygningens karakter endres, eller 
 • er en tilbakeføring av fasade til dokumentert tidligere utførelse

Tiltakshaver er selv ansvarlig for at fasadeendringen tilfredsstiller kravene i plan– og bygningslovgivningen.

Hva som vurderes som mindre fasadeendringer avhenger av bygningens karakter, hustype, alder og plassering. Det vil i enkelte tilfeller kunne foreligge hjemmel for å nekte fasadeendring eksempelvis i plangrunnlaget som gjelder eller etter Pbl § 29-2 (estetikk).

Mindre fasadeendringer er unntatt fra nabovarsling. Det kan imidlertid være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket.

Vesentlige fasadeendringer

Dersom fasadeendringen ikke er i samsvar med plan eller medfører at bygningens karakter endres, er fasadeendringen søknadspliktig jfr Pbl § 20-1 c).

Slike vesentlige fasadeendringer krever ansvarsretter for alle aktuelle ansvarsområder jfr Pbl § 20-1 annet ledd. Dersom du skal utføre vesentlige fasadeendringer må du derfor ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. En ansvarlig søker fungerer som bindeledd mellom deg som tiltakshaver, kommunen og andre ansvarlige foretak som skal bistå med å gjennomføre tiltaket frem til ferdigstillelse.

Om ansvar i byggesaker, se plan- og bygningsloven kapittel 22 og 23.

Selvbygger?

Det er lov å være selvbygger (ha personlig ansvarsrett) for byggetiltak som du må søke kommunen om å få godkjent. du må da sannsynliggjøre at du har tilstrekkelige kvalifikasjoner og vil følge plan- og bygningsloven og underliggende regelverk. Det betyr at du må ha kunnskap om muring, snekring osv. og ha praktisk erfaring ved at du har tidligere bistått ved oppføring av byggverk og deltatt på relevante kurs. Har du generell bygningsteknisk utdanning og praksis, så bør du kunne godkjennes.

Personlig godkjenning kan i utgangspunktet gis for alle funksjoner (ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende). Det mest vanlige er at du godkjennes som ansvarlig utførende for hele eller deler av arbeidet, mens du har hjelp av et firma til å søke å prosjektere tiltaket.

Fasadeendringen må være av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad. Tiltaket må være til eget bruk. Tomannsbolig eller rekkehus er ikke innbefattet. Eksempler på slike tiltak kan være:

 • Enebolig/fritidsbolig 
 • Deler av bolig/fritidsbolig 
 • Grunnmur 
 • Innvendige arbeider

Mer informasjon om selvbygger finner du her og søknadsskjema finner du her.

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan du be om forhåndskonferanse. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak. Forhåndskonferanse kan benyttes i alle typer saker etter plan– og bygningsloven.

For mer informasjon om forhåndskonferanse vises til artikkel til venstre.

Søknad skal inneholde:

 • Fullstendig utfylte søknadsskjemaer  ( Digitale skjemaer fra Dibk )
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100 
 • Gjenpart av nabovarsel 
 • Søknad om ansvarsrett(er)

Der hvor det er behov for dispensasjon o.a., må slik søknad også foreligge senest ved søknad om tiltak.

Saksbehandlingstid

Søknaden skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven § 21-7. Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.

Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre byggesaker innen 12 uker. Fristen på 12 uker omfatter søknad om tillatelse etter §§ 20-1 og 20-2. Søknader som innebærer dispensasjon fra plan, omfattes ikke av denne 12 ukers fristen.

Saksbehandlingsfristen er 3 uker dersom søknad om tillatelse til tiltak er (Pbl § 21-7 annet ledd):

 • i samsvar med bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle planer 
 • det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere 
 • ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig

Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt. Saksbehandlingsfristen på 3 uker gjelder også for behandling av søknader etter § 20-2. Men for slike tiltak kan ikke tiltaket settes i gang uten å avvente kommunens vedtak i saken.