Et møte mellom deg, eventuelt din representant og kommunen

Forhåndskonferansen er et møte mellom deg (tiltakshaver), eventuelt din representant (ansvarlig søker) og kommunen, for å avklare rammebetingelsene som gjelder for byggeprosjektet. Ordningen er frivillig.

Når du anmoder om forhåndskonferanse bør nødvendig materiale som klargjør det planlagte tiltakets omfang og bruk, herunder kart og tegninger være mest mulig klart. Det er helt avgjørende at saksbehandler har mest mulig informasjon om tiltaket på forhånd. På den måten kan saksbehandler forberede seg og gi deg en best mulig oversikt over rammene for tiltaket. Det er da en forutsetning at prosjekteringen er kommet såpass langt at det er mulig for kommunen å gi konkret og reell informasjon i forhold til det planlagte tiltak.

Forhåndskonferansen

Bygningsmyndigheten berammer forhåndskonferansen, og sender innkalling til tiltakshaver og eventuelt ansvarlig søker for prosjektet, samt andre fagmyndigheter dersom det er behov for det.

Forhåndskonferansen skal normalt sett avholdes innen 2 uker etter at anmodning er mottatt.

Under selve forhåndskonferansen redegjør du for tiltakets karakter, omfang og plassering – basert på kart, beskrivelse og eventuelt annet materiale.

Saksbehandler vil orientere om hvilke rammebetingelser som gjelder for tiltaket, herunder feks sentrale og lokale regelverk, samt bindende planer. Videre vil saksbehandler skissere hvilken saksbehandlingsprosess som kan påregnes i forhold til det planlagte tiltaket. Saksbehandler vil også presisere hvilke krav som stilles til innsendelse og dokumentasjon av en framtidig søknad.

I forhåndskonferansen skrives referat som begge parter skal underskrive. Dersom det under forhåndskonferansen reises spørsmål som krever nærmere avklaring, avklares disse av saksbehandler i etterkant. Skriftlig redegjørelse sendes partene.