Alle søknader sendes felles postmottak; post.finnmark@politiet.no

De enkelte kommuner sender høring til politiet angående skjenkebevilling med godkjenning av skjenkestyrer- og stedfortreder.

Arrangement og tilstelninger vil i tillegg være melde- eller søknadspliktige til politiet. – se vedlagt søknadsskjema.

Ansvarlig for arrangementet må sende søknad til politiet med opplysninger om arrangementets art, tid og sted, størrelse (ant.gjester), opplyse om skjenking/ikke skjenking, navn og tlf. på ansvarlig samt andre relevante opplysninger om arrangementet. Hvis arrangementet er av en slik størrelse at det vil kreves vakter må det opplyses om antall vakter med navn og fullt personnummer.

Med vennlig hilsen

         
 

Berit Haug Rasmussen

 
 

Konsulent

FUFSR – Felles forvaltning

 

Finnmark politidistrikt

 

Politihuset i Kirkenes