Geografisk informasjon får større og større plass i offentlig saksbehandling og tjenesteproduksjon

Grunnkart
I samarbeid med blant andre Statens kartverk, Statens vegvesen, Fylkesmannen og andre kartbrukere har Båtsfjord kommune etablert digitalt grunnkart for store deler av kommunen. Kart gir informasjon om terreng, bygninger, tekniske anlegg, eiendomsgrenser og gårds - og bruksnummer. Eiendomsinformasjon oppdateres fortløpende av kommunen og Statens kartverk. Terrenginformasjon oppdateres hovedsakelig gjennom ny fotografering. Bygninger og andre tekniske anlegg blir oppdatert når ferdigmeldinger foreligger eller ved ny fotografering.

Ortofoto
Ortofotokart er målestokkriktige flybilder i farger, som blir presentert som et sammenhengende foto over hele kommunen. Ortofotokartet kan kombineres med informasjon fra det vanlige kartverket.

Plankart
Arealplaner regulerer bruk og vern av grunn, vassdrag, sjøområde, bebyggelse og det ytre miljø i kommunen. Dette er vist med ulike farger/skravurer på plankartet, og omtalt i tilhørende planbestemmelser. Det er tre hovedkategorier av arealplaner. Arealdelen til kommuneplan skal dekke hele kommunen. For avgrensede områder kan det utarbeides reguleringsplaner. Det jobbes med å etablere et digitalt arkiv over plankart i kommunen.

Kart på internett
Båtsfjord kommune har pr. dags dato ikke tjeneste for kart på internett, men det henvises til Statens kartverk sin tjeneste: www.seeiendom.no.