Kjære Båtsfjordinger !!

 

Vi har fortsatt per 22. mars 2020, ingen påviste tilfeller av Coronavirus/Covid-19 i Båtsfjord.

Vi har ulike faser i en epidemi/utbrudd av infeksjonssykdom. Smitteverntiltak har ulik effekt i ulike faser av en epidemi. Faseovergangene kan komme på ulike tidspunkt i de ulike kommunene.

I første fase kan alle tilfeller spores ut av landet. Da er det reiserelaterte tiltak og smitteoppsporing og oppfølging av de som kan være smittet som virker. Når det er smitte innad i befolkningen, har sosial distansering og å redusere kontakthyppighet effekt. I alle fasene vil hygienetiltak være helt sentrale.

Vi har i et par uker vært i en fase med importerte tilfeller (tilfeller fra utlandet) og begrenset videre smitte fra disse. Vi er nå i en fase med klynger av innenlands smitte noen steder i landet og noen tilfeller som vi ikke kan spore tilbake til utlandet eller kjente smittekilder i Norge. Veldig får tilfeller i Finnmark. Folkehelseinstituttet tror dette vil vare noen dager eller få uker til før hovedbølgen begynner for alvor i noen deler av landet. Deretter vil epidemien treffe hele landet og i løpet av mange uker nå en topp og så gå tilbake, kanskje utpå høsten eller vinteren en gang. Da vil en stor del av befolkningen ha gjennomgått sykdommen.

Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes noe spredning i samfunnet. Det er derfor gitt generelle råd om sosial distansering for å bremse spredningen. Sosial distansering er å ikke samles mange sammen å holde avstand.

Svært viktig nå er at alle med feber eller symptomer på luftveisinfeksjon må holde seg hjemme. Dette er en stor gruppe som inkluderer alle barn som snufser og alle med vondt i hodet. Langt de fleste av disse på landsbasis (ca. 90% av de som testes nå), har ikke Covid- 19. Fordi Covid- 19 kan gi diffuse og lette symptomer, og vi ikke har kapasitet til å teste hele denne store gruppa, gir vi et generelt råd om at de skal holde seg hjemme til ett til to døgn etter symptomfrihet. Dette er kortere enn dersom covid-19 er påvist. Foreløpige funn tyder på at man er mest smittsom tidlig i sykdomsforløpet og raskt blir mindre smittsom når symptomene er borte. Det vurderes om også nasjonalt om isoleringsperioden for covid-19 kan reduseres.

Det er ikke kapasitet til å teste alle. Testkapasiteten målrettes nå mot de mest sårbare og helsepersonell som skal behandle disse.

Helsedirektoratet har gitt pålegg om at alle som har vært på reise utenfor Norden i perioden etter 27. februar skal holde seg i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst: Denne gruppa blir ikke prioritert for testing da resultatet ikke vil påvirke tiden i karantene.

Smitteoppsporing og oppfølging av kontakter er et veldig viktig tiltak i tidlig fase av for å bremse utbruddet, med avtakende betydning utover i forløpet. Det er svært ressurskrevende og vi vurderer fortløpende hvor lenge dette arbeidet skal pågå.

Det som er viktig å huske på i disse tider er at Coronavirus/Covid-19 ikke er noen farlig sykdom for de fleste av oss. Det er litt som influenza virus, men vi har ennå ingen immunitet mot Corona som vi har mot influenza generelt i samfunnet. Coronavirus er kun farlig for sårbare grupper, det vil si de med immunsvikt, andre med alvorlige grunnsykdommer og eldre. Skulle sårbare personer få smitte og bli alvorlig syke vil de også få god livreddende behandling. Det vi prøver å unngå er at veldig mange blir syke samtidig slik at vi har tilgjengelig helsepersonell/utstyr til alle.

Jeg vil til slutt minne om: Felles dugnad. La oss forsøke å ta vare på de sårbare rundt oss. Vis hensyn, hold avstand. Ta ditt individuelle ansvar.

 

Per Walter Tynæs
Kommunelege/Smittevernlege

Båtsfjord kommune