Selvbygger?

Det er lov å være selvbygger (ha personlig ansvarsrett) for byggetiltak som du må søke kommunen om å få godkjent. Du må da sannsynliggjøre at du har tilstrekkelige kvalifikasjoner og vil følge plan- og bygningsloven og underliggende regelverk. Det betyr at du må ha kunnskap om muring, snekring osv. og ha praktisk erfaring ved at du tidligere har bistått ved oppføring av byggverk og deltatt på relevante kurs. Har du generell bygningsteknisk utdanning og praksis, så bør du kunne godkjennes.

Personlig godkjenning kan i utgangspunktet gis for alle funksjoner (ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende). Det mest vanlige er at du godkjennes som ansvarlig utførende for hele eller deler av arbeidet, mens du har hjelp av et firma til å søke å prosjektere tiltaket.

Byggetiltaket må være av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad og det må være til eget bruk. Tomannsbolig eller rekkehus er ikke innbefattet. Eksempler på slike tiltak du kan søke om å være selvbygger på kan være:

Enebolig/ fritidsbolig 
Deler av bolig/ fritidsbolig 
Grunnmur 
Innvendige arbeider
Mer informasjon om selvbygger finner du her og søknadsskjema finner du her.

Bygging i uregulert område/Spredt bebyggelse

Dersom du ønsker å bygge bolig i et uregulert område/ område med spredt bebyggelse, er det endel momenter som skal vurderes i saksbehandlingen. En oppsummering av hvilke forhold dette gjelder finner du under artikkel "Bygging og fradeling i uregulert område" til venstre.

Dispensasjon
Dersom et tiltak er i strid med gjeldende plan eller lov, kan det søkes om dispensasjon fra disse forholdene. Plan- og bygningslovens kapittel 19 regulerer dette forholdet. For mer informasjon og Skjema for søknad om dispensasjon, se under dispensasjon under artikkel i hovedmenyen.

 

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan du be om forhåndskonferanse. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak. Forhåndskonferanse kan benyttes i alle typer saker etter plan– og bygningsloven. For mer informasjon om forhåndskonferanse vises det til artikkel i hovedmenyen.

Søknad skal inneholde:

  • Fullstendig utfylte søknadsskjemaer 
  • Målsatt situasjonsplan, min målestokk 1:500 
  • Terrengprofil hvor bygning er plassert i terrenget 
  • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100 
  • Gjenpart av nabovarsel 
  • Søknad om ansvarsrett(er)

Der hvor det er behov for dispensasjon, utslippstillatelse o.a., må slik søknad også foreligge senest ved søknad om tiltak.

Saksbehandlingstid

Søknaden skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven § 21-7. Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.

Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre byggesaker innen 12 uker. Fristen på 12 uker omfatter søknad om tillatelse etter §§ 20-1 og 20-2.  Søknader som innebærer dispensasjon fra plan, omfattes ikke av denne 12 ukers fristen.


Ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig
Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt. Saksbehandlingsfristen på 3 uker gjelder også for behandling av søknader etter § 20-2. Men for slike tiltak kan ikke tiltaket settes i verk uten å avvente kommunens vedtak i saken.

Saksbehandlingsfristen er 3 uker dersom søknad om tillatelse til tiltak er (Pbl § 21-7 annet ledd):

i samsvar bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle arealplaner 
det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere