Når det gjelder reise til såkalte «røde soner» innad i Norge gjelder følgende: Reise defineres da som >24 timers opphold i «rød sone». Rød sone er område med høyt smittepress. Usikker på om man har vært i område med høyt smittepress, følg testregime som anbefalt.

Følgende smitteverntiltak anbefales gjennomført når man ankommer Båtsfjord etter gjennomført reise i rød sone i Norge.

Teste for covid-19 kort tid etter ankomst Båtsfjord. (Dag 1)

• Vente med oppstart i jobb inntil første negativt prøvesvar foreligger.
• Kan da jobbe når første test er negativ.
• Utføre ny test tidligst dag 5 etter ankomst. Det skal gå minst 48 timer mellom første og andre test.
• Karantene på fritiden frem til andre prøvesvar er negativt.
• Følge med på egen helsetilstand. Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal de som er ansvarlig for oppfølging varsles og test utføres raskest mulig.
• Ikke gå på jobb/forlat jobben straks dersom man utvikler symptomer på luftveisinfeksjon eller tester positivt for SARS-CoV-2.
• Tilstrebe avstand (>1 meter) til medarbeidere og andre.
• Organisere arbeidet slik at nær kontakt med medarbeidere og andre begrenses.
• Være ekstra påpasselige med hoste- og håndhygiene.
• Ved pasientnært arbeid i helsetjenesten bør man i tillegg bruke munnbind når man er under 2 meter fra pasient, spesielt ved arbeid med pasienter i risikogrupper. Varigheten for tiltakene er 10 døgn etter siste mulige eksponering, eller 10 døgn etter ankomst til Båtsfjord.

Arbeidsgiver kan gi unntak fra karanteneplikt i spesielle tilfeller hvor arbeidstager kan holde nødvendig avstand eller personen jobber alene. Testing skal dog gjennomføres som over og anbefalte smitteverntiltak gjennomføres. I tillegg anbefales det at arbeidsgiver sørger for:

• Tilpasset informasjon på et språk arbeidstakeren forstår om råd for smittevern og selvmonitorering. (Helse vil gi skriftlig info ved testing på morsmål).
• Mulighet for å følge smittevernråd på arbeidsplassen, med tanke på å holde avstand til hverandre og mulighet for å utføre håndvask/desinfeksjon.

I praksis ber vi arbeidsgiver/seksjonsleder gir melding til helserådgiver Elin Karlsen. Mail: elin.karlsen@batsfjord.kommune.no.

Hun trenger da navn, fødselsnummer, adresse, mobiltelefon på arbeidstager. Arbeidsgiver/seksjonsleder får da tilbakemelding på mail om tidspunkt for testing. Vi sørger da for testing på dag 1 og dag 5 og gir individuell smittevernveiledning muntlig og skriftlig.

Per Walter Tynæs
Smittevernlege