Mindre terrenginngrep

Mindre terrenginngrep er i utgangspunktet unntatt søknadsplikt, men følgende vilkår gjelder for at terrenginngrepet er unntatt søknadsplikt:

 • Tiltaket fører ikke til mer enn 3,0 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk 
 • Tiltaket fører ikke til mer enn 1,5 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk 
 • Tiltaket fører ikke til mer enn 0,5 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå på eiendom for rekke – eller kjedehus o.l. i tett bebyggelse. 
 • Avstand fra fyllingsfot til nabogrense må være minst 2 meter. 
 • Tiltaket må ikke være til hinder for sikten i frisiktsoner mot veg 
 • Tiltaket må ikke være i strid med plan– og bygningsloven 
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

Her vises til byggesaksforskriftens § 4-1 c) nr. 6. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at terrenginngrepet er i overensstemmelse med kravene i plan– og bygningslovgivningen.

Mindre terrenginngrep er unntatt fra nabovarsling. Det kan imidlertid være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket.

Dersom terrenginngrepene ikke tilfredsstiller vilkårene som nevnt over, er tiltaket søknadspliktig etter Pbl § 20-1.

Vesentlige terrenginngrep

Terrenginngrep som ikke tilfredsstiller vilkårene for mindre terrenginngrep er alltid søknadspliktige, og er belagt med ansvarsretter jfr Pbl § 20-1 k).

Utføring av vesentlige terrenginngrep krever ansvarsretter for alle aktuelle ansvarsområder jfr Pbl § 20-1 annet ledd. Dersom du skal utføre vesentlige terrenginngrep må du derfor ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. En ansvarlig søker fungerer som bindeledd mellom deg som tiltakshaver, kommunen og andre ansvarlige foretak som skal bistå med å gjennomføre tiltaket frem til ferdigstillelse.

Om ansvar i byggesaker, se plan- og bygningsloven kapittel 22 og 23.

Dispensasjon

Dersom et tiltak er i strid med gjeldende plan eller lov, kan det søkes om dispensasjon fra disse forholdene. Plan- og bygningslovens kapittel 19 regulerer dette forholdet. For mer informasjon og Skjema for søknad om dispensasjon, se dispensasjon under dokumenter i hovedmeny.

Søknad skal inneholde:

 • Fullstendig utfylte søknadsskjemaer
 • Målsatt situasjonsplan, min målestokk 1:500 
 • Terrengprofil(er) i målestokk 
 • Gjenpart av nabovarsel 
 • Søknad om ansvarsrett(er)

Der hvor det er behov for dispensasjon o.a., må slik søknad også foreligge senest ved søknad om tiltak.

Saksbehandlingstid

Søknaden skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven § 21-7. Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.

Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre byggesaker innen 12 uker. Fristen på 12 uker omfatter søknad om tillatelse etter §§ 20-1 og 20-2. Søknader som innebærer dispensasjon fra plan, omfattes ikke av denne 12 ukers fristen.

Saksbehandlingsfristen er 3 uker dersom søknad om tillatelse til tiltak er (Pbl § 21-7 annet ledd):

 • i samsvar bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle arealplaner 
 • det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere 
 • ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig

Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt. Saksbehandlingsfristen på 3 uker gjelder også for behandling av søknader etter § 20-2. Men for slike tiltak kan ikke tiltaket settes i verk uten å avvente kommunens vedtak i saken.