Arbeidet med etablering av fortauet innebærer overbygging, drens og kantstein.
- Det etableres fortau fra RV891 og frem til gangoverfelt ved parkeringsplass. Prosjektert 64 m.
- Det etableres fortau fra RV891 opp Gamle Kirkegårdsvei til gangoverfelt. Prosjektert 35,5 m. 
- Estimert oppstart juni 2023, ferdigstillelse oktober 2023.

 

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/trafikksikkerhet/tilskudd-til-tryggere-skoleveier-og-narmiljoer/