Kommunen har også iverksatt midlertidige tiltak, inkludert skilting av vikeplikt ved innkjøringen til Nordskogvegen, og oppfordret beboere til å begrense bruken av veien i prosjektperioden. Likevel kan noen oppleve transportene som farlige og truende, noe som er beklagelig, men forståelig. Daglige passeringer av 5-6 store lastebiler gjennom Båtsfjord sentrum kan skape uønsket uro og forstyrrelse.

Det er derfor avgjørende for oss å fullføre dette arbeidet så raskt og sikkert som mulig. Massetransportene vil pågå i to uker til, deretter vil trafikken reduseres og avsluttes den 8. desember.

 Vi ønsker å forsikre alle berørte parter om at det er gjort grundige vurderinger og tiltak for å ivareta sikkerheten under disse transportene. En utvidet sikkerhetsanalyse for prosjektdelen har blitt utarbeidet i samarbeid med kommunen, prosjektledelsen og transportfaglige eksperter. Vi forstår at det på små kommunale veger kan være utfordrende å oppdage en stor lastebil, spesielt når den møter annen trafikk.

Vi ønsker å beklage dersom noen opplever dette som utrygt. Sjåførene utfører sitt arbeid så trygt og profesjonelt som mulig under de gitte forholdene. Det er også viktig å merke seg at vi har valgt en høy intensitet i transportaktiviteten over en kort periode for å minimere ulempene i stedet for å forlenge prosessen over flere måneder.

 Nå, når dette er et synlig tema, oppfordrer vi alle til å delta i å opprettholde sikkerheten. Politiet har allerede vært til stede og var fornøyde med situasjonen. Inntil prosjektet er fullført, ber vi de som har mulighet til det, om å bruke alternative veier og gangstier som unngår Nordskogvegen. Vi er takknemlige for forståelsen og samarbeidet, og vi ser frem til å fullføre prosjektet tidlig i desember med sikkerhet som vår høyeste prioritet.


Med vennlig hilsen

Leder MUNT