•    Kommunen skal ha et godt utbygd helsetilbud til alle aldersgrupper og brukerne skal være sikker på at grunnleggende fysiske og sosiale behov blir ivaretatt.
•    Kommunen skal støtte opp under innbyggernes egne ressurser og selvstendighet, og skal ha søkelys på folkehelse og levevilkår for alle deler av befolkningen.
•    Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til å delta i hverdagsliv og samfunnsliv, og leve et aktivt liv i fellesskap med andre.
Dette betyr at innbyggerne kan være trygge på at de får helse- og omsorgstjenester når de har behov for dette etter utført kartlegging. Dette innebærer også at tjenester kan endres i innhold og omfang eller avsluttes når innbyggeren gjenvinner funksjon eller mestrer hverdagen uten tjenester.

 

Søk om helse- og omsorgstjenester

Båtsfjord kommune har ett søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester
Slik søker du
•    Fyll inn aktuell personalia
•    Beskriv så godt som mulig hvilke behov du har og hva du mener du trenger bistand til
•    Legg ved relevante opplysninger som viser ditt hjelpebehov (legeattest, uttalelse fra andre instanser)
•    Signer søknaden
Det er den som søker som må skrive under på søknaden. Hvis verge eller fullmektig skal gjøre det, må en kopi av fullmakt eller vergemålsattest legges ved søknaden
Søknadsskjema: Klikk her
Søknaden sendes til:
Båtsfjord kommune
Helse og omsorg v/forvaltningskontoret
Postboks 602
9991 Båtsfjord

Behandling av Søknader

Søknader behandles fortløpende. Du vil bli kontaktet av kartleggingsteam som består av sykepleiere ved hjemmebasert omsorg. De vil, i samarbeid med deg, vurdere hvilket helse- og omsorgstjenester som kan være aktuelle og passe best til ditt behov.

Når får du svar?

Du vil få svar på søknaden innen fire uker etter at den er mottatt. Hvis behandling av søknaden tar lengere tid vil du få skriftlig beskjed om dette jf Forvaltningsloven § 11a.