Plikter og Ansvar

 

Dersom det oppstår skader fordi graving ikke er varslet, eller de nødvendige påtegninger ikke er hentet inn, eller fordi graving er utført i strid med de anvisninger som er gitt i henhold til standardskjemaet, er det den som graver som er ansvarlig og plikter å betale reparasjon av skaden. Han/hun er også ansvarlig for all skade som gravearbeidet måtte påføre området, eller tredjemann.

Ved arbeid på eller nær offentlig veg er det strenge krav til løpende renhold og opprydding. Det vises i denne forbindelse til Veglovens §§ 57, 58 og forurensningslovens § 28, 37.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne skje på den ansvarlige eller eiers kostnad.

 

Arbeidet skal utføres innenfor rammen angitt i denne orientering. Jeg/vi er klar over min/vår erstatningsplikt og erkjenner ubetinget erstatningsplikt for skade av enhver art som forårsaket av gravingen/sprengingen. Det er en forutsetning for tillatelsen at arbeidet som omfattes av plan- og bygningsloven er godkjent av bygningsmyndighetene. Gravemeldingen omfatter ikke private stikkledninger, kabler, ledninger o.l. Den som graver har selv ansvaret for å skaffe opplysninger om dette.