LøypeTrasèStatus
1Fra grustaket på østsiden i Neptundalen i Båtsfjord, forbi skytterbanen, ned Gattjokkdalen mot Torvhaugen i Båtsfjorddalen, derfra parallelt med FV 891 (NV-siden) til Gamle Vegvesen-brakka. Videre langs foten av Storbakken til Lille Jovatn. Derfra opp Larslegda, og videre langs den gamle vegtraseen til Speiderhytta og videre langs Adamsvann til nedkjøringen ned mot Adamsdalen hyttefelt. Kobles her på Løype 3. Ved Gamle flyplassen er det også et oppstartpunkt for Løype 15, som kommer inn på Løype 1 ved  gamle Vegvesen-brakka.Åpen
2Fra nedkjøringen til «Adamsdalen», Løype 3, langs veitraseen (FV 891) til Magisterhøgda/ Ordohøyda, og videre langs «reingjerdet» til vegen til Ordo, fram til Ordo hyttefelt. På Magisterhøgda er det forbindelse til Løype 07 i Berlevåg kommune.Åpen
3Fra parkeringa ved FV 891, Adamsdalen Hyttefelt ned Adamsdalen til Hyttefeltet. Herfra nedover langs dalen på nordsiden av elva til Klaus A. Jørgensens hytte, G.BN. 6/1/23, deretter oppover langs dalen på vestsida av elva til Delinga, videre til hytteområdet ved Ordo-vann.Åpen 

 
4Fra løype nr. 15 ved Storvannet opp til den nye linja, deretter langs linja over fjellpartiet, for deretter å gå til løype 13 ved Sør-Hursidalen. Dette vil si omlegging til den forrige/gamle traséen for løype 4.Åpen
5Fra Nordfjord i Syltefjord langs den gamle telefonlinje-traseen over Syltefjord-høgda til Ytre Syltefjord.Åpen
6Fra løype 5 via Store Laksevann, over Nordfjordhøgda til Nordfjord-vatnet, derfra nordvest til løype 12 (Makkaurløypa).Åpen
7AFra løype 15 i Nordfjord langs vegen til Hamna i SyltefjordÅpen
7BFra løype 15 på Nordfjordeidet, over Hamne-fjellet til Hamna. Åpen
8Langs fylkesvegen fra kommunegrensa mot Vardø til Kvannvik-vannene og derfra langs kraftlinjetraseen til Hamningberg.Åpen
9Fra løype 8 ved vegkrysset i Sandfjorden, opp Sandfjord-dalen til Syltevik-moan og over Syltevik-moan til sørenden av Syltevikvannet.Åpen
10Fra løype 9 i Sandfjord-dalen opp Kudalen og over fjellet til kommunegrensa mot Vardø v/Segelkollfjellet, der løypa møter løype 8 i Vardø kommune. Åpen
11Fra løype 15 ved Vesterelv i Syltefjord til løype 9 i Sandfjord-dalen. Fra løype 11 og via Oterneset samt opp Litledalen og inn på løypa i AusterelvÅpen
12AFra løype 15 øst for Sprithaugen og over fjellet til hytteområdet ved Makkaur. Videre fra Makkaur og fram til grensa for Makkaur-halvøya naturreservat.Åpen
12BFra løype 12A v/nordsida av Høgfjellvannet ned til Skarvbergvika.Åpen
13AFra løype 4 ved Storhaugen og ned øvre Johandalen til kommunal veg 26, til Syltefjord. Videre ned langs nordsiden av kommunal veg 26, til Syltefjord, til østenden av Falkfjellet.Åpen
13BAvstikker fra løype 13A, ned Sør-Hursi-dalen til løype 15.Åpen
14Fra hyttefelt vest for Ordo-vann til hyttefeltet øst for vannet og derfra til kommunegrensa mot Vadsø hvor den møter løype 14 Ordojavri – Vestre Jakobselv i innerenden av vannet.Åpen
15AStart ved «Gamle Flyplassen» i «Båtsfjord-dalen» parallelt med FV 891 til tidligere fylkesvei 333, videre langs denne i «Båtsfjord-dalen» til «Nordfjord» i «Syltefjord».Åpen fom 17.11.23
 
15BAvlastningsløype ved rasfare i «TRANGA». Start ovenfor inngangen til «TRANGA»/SKOGDALEN», på østsiden av dalen ned til parkeringsplassen ved utgangen til «SKOGDALEN»Stengt

16

Fra løype 15 over Svingvann, Lille-Ordo, Eva-vann og Adamsvann til løype 3 ved parkeringen til Adamsdalen hytteområde ved FV 891.

Åpen

17Fra Makkaur-løypa ned til Skovika. Her vil traseen gå via Andedammene, følge kotene i terrenget, ned på vestsiden av Skovikvannet, og på østsiden av Blindvannet.Åpen